TIETOSUOJASELOSTE

Voimaantulopäivä: 3.5.2019

Henkilötietorekisterin nimi:Asiakastietorekisteri
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus:

Henkilötietojen (”yhteystietojen”) käsittely perustuu yleensä ja ensisijaisesti rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Yhteystietojen määriteltyjen käyttötarkoitusten sekä rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen välisen suhteen perusteella rekisterinpitäjän ensisijainen oikeutettu etu on mahdollisuus harjoittaa perusteltua ja oikeutettua liiketoimintaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Joidenkin rekisteröityjen kohdalla yhteystietojen käsittely perustuu toissijaisesti rekisteröityjen ja rekisterinpitäjän suoraan tai epäsuoraan sopimussuhteeseen.

Käyttötarkoitukset:

1)      Liiketoiminnan kehittäminen ja raportointi

2)      Laadunhallinta

3)      Tuotteiden ja palvelujen tutkimus- ja kehitystyö

4)      Markkinointi

5)      Myynti

6)      Asiakassuhteiden hallinta (CRM)

7)      Tuotteiden ja palvelujen toimitus

8)      Laskutus, verotus ja niihin liittyvät taloudelliset transaktiot

9)      Liiketoimintaympäristömme ja prosessiemme eheyden takaaminen (ml. mahdollinen satunnainen ennaltaehkäisy- tai tarkastusjärjestelmä).

Tietosisältö:

Etunimi

Sukunimi

Titteli

Asema

Yritys (työnantaja)

Työtehtävä

Katuosoite

Postinumero

Toimipaikka

Maa

Puhelinnumero

Matkapuhelinnumero

Sähköpostiosoite

Muut yritystiedot (vapaa tekstikenttä)

Asiakaskyselyt

Sähköpostimarkkinointisuostumus

Hyväksytyn tietosuojailmoituksen versio

Viimeisin tietojenkäsittelytoimi (aikaleima)

Evästesuostumus

(Mahdollisen) tietopyynnön päiväys

Verkkokäyttäytymistiedot (rekisteröidyn toiminnasta riippuen).

Rekisteröidyt: Rekisterinpitäjän asiakasyrityksiä edustavat luonnolliset henkilöt ja asiakasyritysten työntekijät
Säännöllisesti tietolähteet:Rekisteröidyt itse, asiakasyrityksiä edustavat henkilöt, yhtiön työntekijät ja muut yhtiölle töitä tekevät sekä yhtiötä edustavat henkilöt.
Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen säännöllisesti EU:n tai ETA-alueen ulkopuolisiin maihin:

Yhteystietoja ei luovuteta (muiden rekisterinpitäjien itsenäiseen käyttöön, ellei lainsäädäntö, kuten esimerkiksi viranomaiset sitä edellytä) ja silloinkin aina sovellettavien lakien mukaisesti.

Yhteystietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen (ml. Sveitsi) ulkopuolelle vain sovellettavan lainsäädännön salliessa ja mukaisesti. Jos EU:n komission tietosuojan tason riittävyyttä koskevia päätöksiä ei ole, tiedonsiirtoihin sovelletaan EU:n komission vakiosopimuslausekkeita (rekisterinpitäjältä tietojenkäsittelijälle, EU:n komission päätös 2010/87/EU). Kopio vakiosopimuslausekkeista on saatavilla alla mainitulta yhteyshenkilöltä. Jos EU:n komission tietosuojan tason riittävyyttä koskevia päätöksiä on saatavilla, yhtiömme saattaa soveltaa niitä.

Jos yhteystietoja siirretään ulkoisille tietojenkäsittelijöille (alihankkijat tai myyjät), noudatetaan asianmukaisia, sovellettavien lakien edellyttämiä sopimusjärjestelyitä (mm EU:n komission vakiosopimuslausekkeita) yhteystietojen lainmukaisen ja asianmukaisen käsittelyn varmistamiseksi.

Rekisteriä koskevat tietoturvakäytännöt:

Yhteystietoja suojataan teknisillä ja organisatorisilla toimilla tahatonta ja/tai laitonta pääsyä, muuttamista, tuhoamista tai muuta käsittelyä vastaan, mukaan lukien yhteystietojen luvaton luovuttaminen ja siirtäminen.

Näihin toimenpiteisiin kuuluu asianmukainen palomuuri, tietoliikenteen ja viestien asianmukainen salaaminen sekä turvallisten ja valvottujen laitteiden ja palvelinhuoneiden käyttö, näihin kuitenkaan rajoittumatta. Tietoturvaan kiinnitetään erityistä huomiota IT-järjestelmiä tarjoavien ja käyttöönottavien sekä palveluita tarjoavien kolmansien osapuolten (kuten tietoa käsittelevät alihankkijat) osalta.

Tietoturvavaatimuksia noudatetaan tarkasti IT-järjestelmien käytön hallinnassa ja niiden pääsyn valvonnassa. Yhteystiedot ovat saatavana vain yhtiönsisäisissä verkostoissa. Työntekijät, jotka käsittelevät yhteystietoja osana työtehtäviään, ovat saaneet koulutuksen ja perusteellisen ohjeistuksen tietosuojaa ja tietoturvaa koskevissa asioissa.

Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä:

Lain mukaan rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus:

1) vastustaa yhteystietojen käsittelyä suoramarkkinointia, markkinatutkimuksia ja mielipidekyselyitä varten

2) vastustaa yhteystietojensa käsittelyä, kun käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuihin etuihin.

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin kirjallisesti (ml. sähköpostitse). Käsittelyn vastustamista koskevan vaatimuksen noudattamisesta voidaan kuitenkin kieltäytyä, mikäli käsittely lain mukaisesti sallittua tai lain edellyttämää.

Muut rekisteröidyn oikeudet:

Lain mukaan rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus:

1) saada pyynnöstä pääsy omiin yhteystietoihinsa, saada jäljennös yhteystiedoista ja muista lakisääteisistä yhteystietojen käsittelyä koskevista tiedoista.
2) pyytää, jos se on tietojenkäsittelyn tarkoitusten mukaisesti sallittua:

 • a.       korjaamaan virheelliset yhteystiedot.
 • b.       täydentämään puutteellisia yhteystietoja.
 • c.       poistamaan vanhentuneet yhteystiedot.

3)      tulla unohdetuksi, jos:

 • a.       yhteystietoja ei enää tarvita tietojenkäsittelyn tarkoituksiin.
 • b.       rekisteröity on vastustanut tietojenkäsittelyä vedoten edellä mainitussa ”Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä” -kappaleen kohdassa 2 esitettyyn perusteeseen eikä tietojenkäsittelylle ole lakisääteisiä oikeusperusteita.
 • c.       rekisteröity on vastustanut tietojenkäsittelyä vedoten edellä mainitussa ”Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä” -kappaleen kohdassa 1 esitettyyn perusteeseen.
 • d.       olemme käsitelleet yhteystietoja lainvastaisesti.

4)       rajoittaa työntekijätietojensa käsittelyä, jos:

 • a.       yhteystiedot eivät ole rekisteröidyn mielestä tarkkoja.
 • b.       käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa yhteystietojen poistamista mutta pyytää sen sijaan käsittelyn rajoittamista.
 • c.       rekisterinpitäjä ei enää tarvitse yhteystietoja ilmoitettuihin käyttötarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee yhteystietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
 • d.       rekisteröity on vastustanut tietojenkäsittelyä vedoten edellä mainitussa ”Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä” -kappaleen kohdassa 2 esitettyyn perusteeseen eikä vielä ole määritelty, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän edut rekisteröidyn oikeudet.

5)      saada hänen rekisterinpitäjälle antamansa yhteystiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle, kun käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn tekemän sopimuksen täyttäminen

6)      tehdä valitus valvontaviranomaiselle (Suomen tietosuojavaltuutetulle ja vastaavalle muulle paikalliselle tietosuojaviranomaiselle).

Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä alla mainittuihin yhteyshenkilöihin kirjallisesti (ml. sähköpostitse). Oikeuksia koskevan vaatimuksen toteuttamisesta (ml. käsittelyn lopettaminen)  voidaan kuitenkin kieltäytyä, mikäli käsittely lain mukaisesti sallittua tai lain edellyttämää.

Yhteystietojen säilytysaika:Säilytämme yhteystietoja yleensä sovellettavan lainsäädännön ja määräysten sallimissa rajoissa enintään kaksikymmentä (20) vuotta viimeisen rekisteröityyn liittyvän liiketoiminnon päättymisen jälkeen. Joskus yhteystietoja voi olla tarpeen säilyttää pidempään oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai yhtiön sisäisten tutkimusten suorittamiseksi. Pidempi säilytysaika on perusteltu rekisterinpitäjän velvoitteiden täyttämiseksi tai tarpeen esimerkiksi tuote- ja palvelutakuiden vuoksi sekä mahdollisten riita-asioiden todistustaakan vuoksi.
Yhteystietojen antaminen:Rekisteröidyllä ei ole lakisääteistä velvoitetta antaa yhteystietoja, mutta jotkin yhteystiedot ovat tarpeen liiketoiminnan harjoittamiseksi (kuten liiketoimintasopimuksen tekemiseksi) yhtiön kanssa. Yhteystietojen puuttuminen tai antamatta jättäminen tilanteesta riippuen estää tai saattaa estää liiketoiminnan harjoittamisen (kuten liiketoimintasopimuksen tekemisen).
Rekisterinpitäjä:

Nosturiexpertit Oy- Nosturilloyds

Kytäjänkatu 23

05830 Hyvinkää

09-5484144

Yhteyshenkilöt rekisteriin liittyvissä asioissa:

Ulla Alhava

Kytäjänkatu 23

05830 Hyvinkää

09-5484144
Postiosoite ja puhelinnumero samat kuin edellä.