PALVELUJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

1 YLEISTEN EHTOJEN LAAJUUS JA SISÄLLYTYS

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan kaikkiin Toimittajan ja Asiakkaan välisiin sopimussuhteisiin, jotka koskevat nostureihin, henkilönostimiin, köysiratoihin ja/tai muihin vastaaviin laitteisiin liittyviä palveluja. Nämä Yleiset ehdot syrjäyttävät ja sulkevat pois kaikki muut myynti- tai ostoehdot, vaikka Toimittaja ei olisi niitä nimenomaisesti pois sulkenut.

Nämä Yleiset ehdot tulevat Osapuolten välisen Pääsopimuksen olennaiseksi osaksi kun (i) Osapuolet niin nimenomaisesti sopivat, (ii) ne on liitetty tai niihin viitataan Toimittajan tarjouksessa, Asiakkaan tilauksessa tai Toimittajan tilausvahvistuksessa, (iii) niistä tietoinen Asiakas ei ole ilmoittanut tai pyytänyt muuta tai (iv) kun Osapuolet ovat soveltaneen niitä aiemmin, eikä Asiakas ole ilmoittanut tai pyytänyt toisin.

Palvelusopimuksen sisältämät palvelut, hinnat, maksuehdot, sopimuskauden tarkoitus ja laajuus sekä muut olennaiset ehdot on määritelty Pääsopimuksessa. Pääsopimus (sisältäen kaikki mahdolliset Liitteet ja nämä Yleiset ehdot) syrjäyttää Osapuolten kaikki Palveluja koskevat aiemmat sopimukset ja välipuheet. Kaikista muutoksista ja poikkeuksista näihin yleisiin ehtoihin sovitaan kirjallisesti.

2    MÄÄRITELMÄT

Asiakas” tarkoittaa oikeushenkilöä tai -henkilöitä, joille Toimittaja suorittaa Palvelut.

“Palvelukohteet” tarkoittaa Pääsopimuksessa tyhjentävästi määriteltyjä kohteita, joihin Palveluiden suorittaminen on rajoitettu.

Immateriaalioikeudet” tarkoittaa patentteja, hyödyllisyysmalleja, tavaramerkkejä, toiminimiä, mallioikeuksia, tekijänoikeuksia, tietokantaoikeuksia, tietotaitoa ja muita sovellettavan lainsäädännön aika ajoin tunnustamia vastaavia oikeuksia (riippumatta niiden luonteesta ja tyypistä tai siitä, ovatko ne rekisteröity vai ei).

Laite” tarkoittaa Pääsopimuksessa tyhjentävästi määriteltyä, Palvelujen kohteena olevaa laitetta tai laitteita.

 Laitteen käyttötiedot” tarkoittaa kaikkea Laitteeseen liittyvää ja/tai sen käyttöä koskevaa tietoa, jonka Toimittaja on kerännyt ja/tai käsitellyt Palvelujen yhteydessä.

Normaalit työtunnit” tarkoittaa minkä tahansa Työpäivän tunteja klo 07.00-16.00.

Osapuoli” tarkoittaa Asiakasta ja/tai Toimittajaa asiayhteydestä riippuen.

“Palvelumenetelmät” tarkoittaa Toimittajan Pääsopimuksessa tyhjentävästi määriteltyjä Palvelujen tuottamiseen käytettäviä menetelmiä.

 “Palvelut” tarkoittaa kaikkia nostureihin, henkilönostimiin, köysiratoihin tai muihin vastaaviin laitteisiin Toimittajan suorittamia tarkastus-, konsultointi-, koulutus- ja/tai mittauspalveluita, jotka on määritelty tyhjentävästi Pääsopimuksessa.

“Pääsopimus” tarkoittaa Asiakkaan ja Toimittajan välistä palvelusopimusta (mukaan lukien mahdolliset Liitteet), johon näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan.

“Raportti” tarkoittaa raportointia missä tahansa muodossa (kirjallisesti, sähköisessä muodossa tai järjestelmäintegraation kautta) ja siihen sisältyviä Toimittajan Palvelujen yhteydessä laatimia tietoja (mukaan lukien esim. tarkastusraportit ja turvallisuusvaroitukset).

“Silmämääräisesti” tarkoittaa tarkastajan silmämääräisesti tarkasteltavissa olevia kohteita, joihin tarkastaja pääsee turvallisesti ja esteettä kohdetta purkamatta.

“Tekninen dokumentointi” tarkoittaa Laitetta, sen sovellusta, käyttöä turvallisuutta, sijaintia ja ympäristöä koskevia tietoja, mukaan lukien esim. tekniset dokumentit, käyttöoppaat, ohjeet, piirustukset, kuvaukset, kaaviot ja ohjeistukset sekä käyttö- ja kunnossapito-oppaat.

 Toimittaja” tarkoittaa Nosturiexpertit Oy:tä tai samaan konserniin kuuluvaa yhtiötä tai kyseisen yhtiön Palvelujen suorittamiseksi sen puolesta nimittämää alihankkijaa, kuten Pääsopimuksessa on määrätty.

 “Turvallisuusvaroitus” tarkoittaa Raporttia, jonka Toimittaja toimittaa Asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä, jos Toimittaja havaitsee tarkastuskäynnin yhteydessä seikan, joka vaarantaa Laitteen työturvallisuuden.

 “Työpäivä” tarkoittaa mitä tahansa muuta päivää kuin lauantaita, sunnuntaita, pankkivapaita tai yleisiä juhlapäiviä.

 Yleiset ehdot” tarkoittaa näitä yleisiä sopimusehtoja.

3     TOIMITTAJAN YLEISET VELVOITTEET

Toimittaja suorittaa Palvelut ammattitaitoisesti ja Pääsopimuksen mukaisesti. Toimittaja noudattaa Palveluihin sovellettavia, voimassa olevia ja Toimittajaa velvoittavia lakeja ja määräyksiä.

4     AJOITUS JA VIIVÄSTYMISET

Palvelujen aikataulusta ja ajoituksesta sovitaan Pääsopimuksessa. Ellei toisin ole sovittu, Toimittaja suorittaa Palvelut Toimittajan Normaalien työtuntien aikana.

Osapuolet pyrkivät kohtuullisin keinoin huolehtimaan siitä, että Palvelujen suorittaminen ei häiritse Asiakkaan tuotantoa. Toimittaja ilmoittaa Asiakkaalle, mikäli Palvelujen suorittaminen viivästyy. Osapuolet pyrkivät kohtuullisin keinoin sopimaan viivästyneiden Palvelujen uudesta suoritusajankohdasta. Toimittaja ei vastaa mistään muista viivästymiseen liittyvistä kustannuksista, menetyksistä tai vahingoista.

Asiakkaan on varmistettava, että tuotanto ei häiritse tai vaaranna Palvelujen suorittamista. Mikäli Palvelujen suorittaminen viivästyy muusta kuin Toimittajasta johtuvasta syystä, Asiakas hyvittää viivästymisen Toimittajalle aiheuttamat lisäkustannukset.

5     TEKNINEN DOKUMENTOINTI

Asiakas toimittaa Toimittajalle hyvissä ajoin sekä ennen Palveluja että niiden suorittamisen aikana Teknisen dokumentoinnin, jota Toimittaja tarvitsee tai pyytää Palvelujen suorittamista varten.

6     RAPORTOINTI

Toimittaja toimittaa Asiakkaalle Pääsopimuksen mukaiset Raportit. Ellei toisin ole sovittu, Toimittaja pidättää oikeuden valita teknologian, jonka kautta Raportti toimitetaan.

Asiakas vahvistaa hyväksyvänsä, että Raportteihin sisältyvät huomiot perustuvat yksinomaan Palvelumenetelmiin ja rajoittuvat vain Laitteen Palvelukohteisiin. Toimittaja raportoi Raportissa ainoastaan Palvelujen aikana havaitut seikat, jotka siten kuvaavat Palvelukohteiden palvelujen suorittamisen aikaista tilannetta. Tällaiset seikat saattavat muuttua välittömästi Laitteen käytön seurauksena, minkä jälkeen Toimittaja ei ole vastuussa Raportin sisältämien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä.

7     ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET TYÖMAALLA

Asiakkaan velvollisuuksista työmaalla sovitaan Pääsopimuksessa. Ellei toisin ole sovittu, Asiakas järjestää Toimittajalle omalla kustannuksellaan: (i) turvallisen pääsyn Laitteelle, (ii) Laitteelle pääsyyn tarvittavat välineet, nostimet, asennukset, laitteet ja telineet, (iii) Laitteen käsittelyyn ja nostamiseen tarvittavat materiaalit, (iv) Palvelujen suorittamiseen tarvittavan sähkön, veden ja paineilman, (v) jätteidenkäsittelyn ja (vi) tilat tarkastajalle, kuten pesu- ja pukuhuoneet.

8     TURVALLISUUS

Toimittaja noudattaa Asiakkaan kirjallisesti ilmoittamia työmaan ja/tai muun kohteen turvallisuusohjeita. Molemmat Osapuolet järjestävät omille työntekijöilleen henkilökohtaiset turva- ja suojavarusteet.

Asiakas sitoutuu huolehtimaan siitä että kaikki Palvelut voidaan suorittaa turvallisesti ja vastaa siitä, että työympäristö ja turvavälineet (mukaan lukien kohdekohtaiset turva- ja suojavälineet) vastaavat sovellettavan terveys-, turvallisuus- ja ympäristölainsäädännön edellytyksiä. Asiakas on vastuussa paloturvallisuuteen liittyvistä varotoimista.

Asiakas toimittaa Toimittajalle sovellettavat työmaa- ja/tai kohdekohtaiset turvallisuusohjeet kirjallisesti ennen Palvelun aloittamista. Toimittaja voi lisäksi halutessaan toimittaa Asiakkaan hyväksyttäväksi Toimittajan turvallisuusohjeet, joita Asiakas on velvollinen noudattamaan.

Asiakas sitoutuu tiedottamaan Toimittajan henkilöstölle työmaan ja/tai muun kohteen turvallisuusohjeet ja kohteeseen, Laitteeseen, Asiakkaan työkaluihin ja/tai kolmansiin osapuoliin liittyvistä riskeistä.

Toimittajalla on oikeus kieltäytyä Palvelujen suorittamisesta, jos kyseisten Palvelujen suorittaminen voi vaikuttaa Toimittajan, Asiakkaan tai kolmannen osapuolen työntekijöiden turvallisuuteen, jos Asiakas ei ole järjestänyt asiaankuuluvia työmaan ja/tai kohteen turvallisuusohjeita tai -tietoja ja/tai Asiakas ei ole hyväksynyt Toimittajan turvallisuusohjeita tai ei noudata niitä.

9     VAHINGONVAARAN SIIRTYMINEN

Asiakkaan tai kolmannen osapuolen Laitteeseen liittyvä vahingonvaara ei siirry Toimittajalle Palvelujen yhteydessä.

10 MUUTOKSET

Asiakas ilmoittaa Toimittajalle viipymättä Laitteessa tai sen toiminnassa, käyttötarkoituksessa tai käyttöympäristössä tapahtuvista muutoksista. Jos Palvelujen tai Laitteen käyttöä ja/tai kohdetta muutetaan, Osapuolet sopivat kirjallisesti ko. muutoksen vaikutuksista Pääsopimuksen mukaiseen hintaan ja muihin ehtoihin.

11 TAKUU

11.1 Palveluita koskeva takuu

Toimittaja vastaa siitä, että Palvelut suoritetaan suorituspäivänä (i) Pääsopimuksen mukaisesti ja (ii) ammattitaitoisesti. Toimittaja ei kuitenkaan anna mitään takuita Laitteen kunnosta, suorituskyvystä ja/tai turvallisuudesta Palveluiden yhteydessä.

 11.2 Takuun rajoitukset

Toimittajan tämä kohdan 11 (Takuu) mukainen vastuu ei kata vikoja tai virheitä, jotka aiheutuvat: (i) Toimittajasta johtumattomista syistä; (ii) Asiakkaan Laitteelle suorittamasta riittämättömästä kunnossapidosta tai huollosta, (iii) Asiakkaan tai kolmannen osapuolen suorittamista huolto- tms. palveluista, (iv) Laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä; (v) väärästä Teknisestä dokumentoinnista; (vi) Laitteen normaalista kulumisesta; (vii) Laitteen vioista; (viii) takuuajan jälkeen ilmenneistä vioista; (ix) epänormaaleista lämpötila- ja sääolosuhteista, liasta, syövyttävistä aineista, yms. ja/tai (x) ilmenevät Laitteen seuraavan suunnitellun tai suoritetun tarkastuksen jälkeen, mikäli Pääsopimus on päättynyt.

11.3 Asiakkaan vaatimukset

Säilyttääkseen oikeutensa esittää Toimittajan Palveluita koskevia takuuvaateita Asiakkaan on ilmoitettava tällaisista vaatimuksista sähköpostitse, postitse tai faksilla viipymättä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa tultuaan tietoiseksi takuuvaateeseen johtavasta tilanteesta.

Toimittajan on oman harkintansa mukaan ja ilman aiheetonta viivästystä Asiakkaan ilmoituksen saatuaan suoritettava uudelleen vialliset Palvelut. Asiakkaalla ei ole edellä mainitun lisäksi oikeutta esittää Toimittajalle muita vaatimuksia siitä riippumatta, perustuvatko ne sopimukseen, yleiseen vahingonkorvausvastuuseen tai johonkin muuhun vastuuperusteeseen.

11.4 Yksinomainen takuu

TÄMÄN KOHDAN 11 (TAKUU) MUKAINEN TAKUU ON AINOA JA YKSINOMAINEN TOIMITTAJAN ASIAKKAALLE PALVELUISTA ANTAMA TAKUU. SE KORVAA KAIKKI MUUT SOPIMUKSESTA, LAISTA TAI MUUSTA JOHTUVAT TOIMITTAJAN TAKUUT, MUKAAN LUKIEN ESIM. TAKUU SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

12  IMMATERIAALIOIKEUDET JA SALASSAPITO

Näiden Yleisten ehtojen tai minkään Pääsopimukseen sisältyvän määräyksen tarkoituksena ei ole siirtää Toimittajalta Asiakkaalle Immateriaalioikeuksia (mukaan lukien oikeudet Laitteen Käyttötietoihin), jotka liittyvät Palveluihin, Raportteihin tai Toimittajan muihin asiakirjoihin. Nämä Immateriaalioikeudet siirtyvät Toimittajalle ja jäävät Toimittajan yksinomaisuudeksi. Kolmannen osapuolen Immateriaalioikeudet jäävät puolestaan niiden laillisille omistajille. Asiakas saa käyttöoikeuden Raporttien sisältämiin Immateriaalioikeuksiin Laitteen käyttöä varten. Em. käyttöoikeus ei ole yksinoikeus; sitä ei voi siirtää kolmansille osapuolille eikä käyttää muihin tarkoituksiin.

Toimittaja pitää Laitteen Käyttötiedot luottamuksellisina olemalla paljastamatta niitä kolmansille osapuolille sellaisessa muodossa, että Asiakkaan identiteetti olisi tunnistettavissa.

13 HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

Asiakas sitoutuu siihen, että Pääsopimuksen voimassaoloaikana ja yhden (1) vuoden ajan sen päättymisen jälkeen Asiakas ei suoraan tai epäsuorasti rekrytoi, tarjoa työpaikkaa tai palkkaa missään ominaisuudessa Toimittajan sellaista henkilöstöä, joka on osallistunut Palvelujen suorittamiseen.  Tämän kappaleen ehdot sitovat Asiakasta, sen emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä ja muita konserniyhtiöitä.

14 TOIMITTAJAN VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET

TOIMITTAJAN SOPIMUSVASTUU EI ALA ENNEN ENSIMMÄISTÄ TARKASTUSKÄYNTIÄ.

TOIMITTAJA ON VASTUUSSA SUORISTA OMAISUUS- JA HENKILÖVAHINGOISTA VAIN, MIKÄLI TÄLLAINEN VAHINKO TAI TAPATURMA JOHTUU SUORAAN TOIMITTAJAN TUOTTAMUKSELLISESTA TOIMINNASTA.

TOIMITTAJAN KOKONAISVASTUU PALVELUIHIN JA/TAI PÄÄSOPIMUKSEEN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA ON ENINTÄÄN 50.000 EUROA (VIISIKYMMENTÄTUHATTA EUROA) KAIKISSA TAPAUKSISSA YHDESTÄ VAHINKOTAPAHTUMASTA TAI -TAPAHTUMIEN SARJASTA.

TOIMITTAJA EI VASTAA SUHTEESSA ASIAKKAASEEN JA/TAI KOLMANTEEN OSAPUOLEEN PALVELUIHIN JA/TAI PÄÄSOPIMUKSEEN LIITTYVISTÄ EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN ESIM. SOPIMUSTEN MENETEYS, TULOJEN MENETYS JA TUOTANNON MENETYS) SIITÄ RIIPPUMATTA, ONKO NE AIHEUTETTU SOPIMUSPERUSTEELLA, YLEISELLÄ VAHINGONKORVAUSPERUSTEELLA, TUOTEVASTUUPERUSTEELLA TAI JOLLAKIN MUULLA PERUSTEELLA.

15 FORCE MAJEURE

Kummallakin Osapuolella on oikeus keskeyttää Pääsopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen maksujen suorittamista lukuun ottamatta siinä määrin kuin kyseistä velvoitetta ei voida kohtuudella täyttää sellaisten olosuhteiden johdosta, jotka eivät ole kyseisen Osapuolen hallinnassa, eivätkä ennustettavissa Pääsopimuksen tekemisen ajankohtana (mukaan lukien esim. sota, vallankumous, lakko, virran, polttoaineen, kuljetuksen, laitteen tai muiden hyödykkeiden tai palvelujen katkeaminen tai saatavuuden rajoitus, luonnonmullistukset, hallituksen toimet, vienti- tai tuontisaarrot, tulipalo, räjähdys, tulva, sabotaasi, siviilihäiriöt tai alihankkijan toimitusten viivästyminen (kun sen aiheuttaa tässä määritetty force majeure -tapaus)).

Osapuoli menettää oikeutensa vedota force majeure -tapaukseen, jos se ei ilmoita toiselle Osapuolelle kirjallisesti ilman aiheetonta viivästystä siitä tiedon saatuaan.

16 PÄÄSOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Kummallakin Osapuolella on oikeus päättää Pääsopimus ilmoittamalla siitä kirjallisesti, jos toinen Osapuoli rikkoo olennaisesti Pääsopimuksen mukaisia velvoitteitaan, eikä tällaista rikkomusta korjata kolmenkymmenen (30) päivän sisällä siitä hetkestä, kun kyseinen Osapuoli on saanut olennaisesta sopimusrikkomuksesta kirjallisen ilmoituksen toiselta Osapuolelta.

Toimittajalla on oikeus päättää Pääsopimus välittömästi, jos Pääsopimuksessa määriteltyä maksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä tai jos Asiakas tehnyt konkurssihakemuksen tai yrityssaneeraushakemuksen tai sitä vastaan on esitetty konkurssihakemus.

17 SOVELLETTAVA LAKI JA KIISTOJEN SOVITTELU

Pääsopimukseen sovelletaan Toimittajan kotipaikan lakia lukuun ottamatta ko. lain sisältämät lainvalintasäännökset.

Pääsopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Toimittajan kotipaikan yleisessä alioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

© Nosturiexpertit Oy 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.

1.12.2016